Parent Trainings - Survey

We are in the process of prioritizing  upcoming parent trainings and would like to collect your feedback on your current parent training needs.  Please share with us your interests by Friday, October 2nd. 

 

Estamos en el proceso de priorizar los próximos talleres de capacitación para padres y nos gustaría recopilar sus comentarios sobre sus necesidades actuales de capacitación para padres. Comparta con nosotros sus intereses. Comparta con nosotros sus intereses antes del viernes 2 de octubre. 

 

Chúng tôi đang trong quá trình ưu tiên các khóa đào tạo sắp tới dành cho phụ huynh, và muốn thu thập phản hồi của bạn về nhu cầu đào tạo hiện tại của cha mẹ bạn. Hãy chia sẻ với chúng tôi sở thích của bạn trước Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10.

 

Click here for English

Click here for Spanish

Click here for Vietnamese