Declining Enrollment

Dear Mt. Pleasant Staff and Community,

We are excited to have students and staff back in schools. Our students, families, and staff are working hard every day to create the best learning environment while living through a pandemic. However, there is a challenge that we must address and that is declining enrollment. As you may know, an essential part of schools’ funding relates to the number of students in attendance. Public schools throughout California are facing a trend that is affecting districts’ budgets, and unfortunately, Mount Pleasant Elementary School District (MPESD) is not an exception.

 Click here for Declining Enrollment Communication

=========================

Estimada Comunidad de Mt. Pleasant,

 Estamos contentos de tener a los estudiantes y personal de regreso en las escuelas. Nuestros alumnos, familias y personal están trabajando duro cada día para crear el mejor ambiente de aprendizaje mientras estamos con una pandemia. Sin embargo, hay un desafío que debemos encarar, y ese desafío es la reducción en inscripción de estudiantes. Como quizás ya sepan, una parte escencial de los fondos que reciben las escuelas tiene que ver con la cantidad de alumnos que van a clase. Las escuelas públicas en California están enfrentando una tendencia similar que está afectando los presupuestos de los distritos, y desafortunadamente, el Distrito Escolar de Mount Pleasant Elementary (MPESD) no es una excepción.

Haga clic aquí para obtener información sobre la reducción en inscripción

=============================

Kính gửi cộng đồng và nhân viên của Học khu Mt. Pleasant,

Chúng tôi rất mừng khi các em học sinh và nhân viên trở lại trường học. Học sinh, gia đình và nhân viên của chúng ta đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để tạo ra môi trường học tập tốt nhất trong lúc chúng ta trải qua đại dịch này. Tuy nhiên, có một thử thách mà chúng tôi phải giải quyết và đó là số lượng học sinh ghi danh đang giảm bớt. Như quý vị có lẽ đã biết, một phần thiết yếu trong quỹ tài trợ của các trường liên quan đến số lượng học sinh nhập học. Các trường công lập trên khắp California đang phải đối mặt với một xu hướng ảnh hưởng đến ngân sách của các học khu. Thật không may, Học khu Mount Pleasant (MPESD) cũng không ngoại lệ.

Click here for Declining Enrollment Communication (Vietnamese)