Superintendent search page

Superintendent search page

Please check this webpage for ongoing updates and important announcements regarding this process.

special message

ENGLISH ANNOUNCEMENT SURVEY

Leadership Associates has developed an online survey to collect input from all stakeholders about the desired characteristics of the next superintendent. Please take the time to follow the link below and provide your input. The survey will run from March 20, 2020 to March 31, 2020 access the online survey now, survey link in English.

SPANISH ANNOUNCEMENT SURVEY

Leadership Associates ha desarrollado una encuesta en línea para recopilar información de todas las partes interesadas sobre las características deseadas del próximo superintendente. Tómese el tiempo para seguir el enlace a continuación y proporcionar su opinión. La encuesta se realizará del 20 de marzo al 31 de marzo de 2020.

THÔNG BÁO BẰNG TIẾNG VIỆT SURVEY

Leadership Associates đã phát triển một cuộc khảo sát trực tuyến để thu thập lời góp ý từ tất cả các bên liên quan về các đặc tính cần có của tổng giám đốc mớiXin dành thời gian vào link sau đây và cung cấp lời góp ý của quý vị. Cuộc khảo sát sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Xin truy cập bản khảo sát trực tuyến ngay bây giờ, hãy bấm vào đây.